Salgs og leveringsbetingelser
for Godthåb Transportservice A/S (GT)

1 YDELSER OMFATTET AF NÆRVÆRENDE VILKÅR

1.1 GT udfører opgaver indenfor transport af gods, løft af gods med lastbilsmonterede kraner og mobilkraner, løft af mandskab med mandskabskurv, udlejning af mandskabslifte, snerydning med gummiged, dagrenovation, samt slamsugning og spuling.

2 VILKÅR

2.1 Vilkår som ikke følger af nærværende betingelser, grønlandsk lovgivning eller kutyme, kan kun gøres gældende overfor GT såfremt der foreligger en skriftlig aftale.

3 BETALING

3.1 I mangel på anden aftale er forfaldsdatoen netto 14 dage fra faktureringen.

3.2 Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

4 ANSVAR

4.1 GT kan kun gøres ansvarlig for skade, der skyldes fejl eller forsømmelser fra GT’s side, herunder for ansatte i GT eller selvstændigt virkende tredjemand som er antaget af GT.

4.2 GT kan ikke gøres ansvarlig for skade, som f.eks. skyldes manglende information, instruktion, planlægning m.m. om den opgave som GT er antaget til at løse eller udføre.

4.3 Skade sket i forbindelse med force majeure, som f.eks. krig, naturkatastrofer m.m., kan i intet tilfælde gøres gældende overfor GT, ligesom dette ikke anses for at være misligholdelse.

4.4 Skade på gods som skyldes godsets indpakning, særlige beskaffenhed, opbevaring, vejrforhold m.m., kan ikke gøres gældende overfor GT, med mindre der foreligger en skriftlig aftale herom.

4.5 GT kan ikke gøres ansvarlig for skade på gods, herunder for eksempel tyveri og hærværk, som GT transporterer eller opbevarer, uanset om det skyldes at medkontrahenten ikke var i stand til at tage imod levering af godset.

4.6 Såfremt GT’s ydelse vedrører transport af særligt værdifuldt, skrøbeligt, let fordærveligt eller temperaturfølsomt gods el.lign., som kræver særlig håndtering, transport, opbevaring eller iagttagelse andre forholdsregler, skal GT skriftlig underrettes herom forud for transporten. Har GT ikke modtaget en sådan forudgående underretning, kan GT ikke gøres ansvarlig som følge af skade opstået i forbindelse med håndtering af godset på almindelig vis.

4.7 Såfremt GT’s ydelse vedrører farligt gods, skal GT skriftlig underrettes herom forud for transporten, og acceptere at levere transportydelsen. GT skal endvidere skriftligt underrettes om, hvorledes godset skal håndteres og hvilke særlige forholdsregler der skal tages. Er GT ikke blevet underrettet om godsets farlige karakter, betragtes dette som væsentlig misligholdelse og GT er berettiget til straks at standse transporten og foretage de fornødne foranstaltninger til at undgå fare, tab m.m., for medkontrahentens regning.

5 REKLAMATION

5.1 Såfremt GT’s ydelse er mangelfuld eller har medført skade skal medkontrahenten reklamere herover. Reklamationen skal være skriftlig og fremsendes straks efter at medkontrahenten fik eller burde have fået kendskab til manglen.

6 FORSIKRING OG ERSTATNING

6.1 GT har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring og fragtføreransvarsforsikring.

6.2 GT tegner ikke forsikring for skade på medkontrahentens eller tredjemands mandskab. GT tegner endvidere ikke forsikring for skade på gods.

6.3 Erstatningen for tab ved godstransport kan højst andrage det faktiske og dokumenterede tab, dog maksimalt 8,33 SDR pr. kg. gods, der lovligt kan befordres med køretøjet, og maksimalt med kr. 3.300.000 pr. ulykkestilfælde.

6.3.1 For skade på vin, spiritus og tobak kan erstatningen dog aldrig overstige kr. 100.000 (inkl. told og afgifter).

6.3.2 Skade på malerier, kunstgenstande og antikviteter erstattes højest med kr. 10.000 pr. genstand.

6.3.3 Skade på flyttegods erstattes højest med kr. 10.000 pr. transport.

6.4 Der ydes ingen erstatning for tab i forbindelse med befordring af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter af enhver art, juveler, ædelstene og andre kostbarheder.

6.5 Ved kranløft kan erstatningen højest udgøre kr. 1.000.000 pr. kranløftaftale, dog maksimalt det faktiske og dokumenterede tab.

7 VÆRNETING

7.1 Retssager skal anlægges ved de almindelige domstole i den retskreds, hvor GT har hjemsted.

8 FORBEHOLD

8.1 GT forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende betingelser.